สาะที่ 2 ชีวิตและครอบครัวา (รหัส........... ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...
เรื่อง ชีวิตและครอบครัว จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ไรวรรณ คำอุดม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. วัยรุ่นหญิงจะเข้าสู่วัยเร็วกว่าวัยรุ่นชายประมาณกี่ปี
   ก. ครึ่งปี
   ข. 1-2 ปี
   ค. 2-3 ปี
   ง. 3-4 ปี

ข้อที่ 2)
2. ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงจะถูกผู้ชายที่เป็นแฟนข่มขืน จะใช้คำห้ามปรามใด
   ก. ไม่/อย่า/หยุด
   ข. หนี/เร็ว/ไป
   ค. สู้/หลบ/หลีก
   ง. ระวัง/เลิกคบ/บอกแม่

ข้อที่ 3)
3. ผู้หญิงใดที่ถูกหลอกไปมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายที่สุด เพราะเหตุใด
   ก. วัยรุ่นตอนต้น เพราะอ่อนต่อโลก
   ข. วัยรุ่นตอนปลาย เพราะมีความมั่นใจ
   ค. วัยผู้ใหญ่กลางคน เพราะคิดว่าเป็นผูใหญ่แล้ว
   ง. วัยผู้ใหญ่ เพราะคิดว่าไม่มีใครกล้าหลอก

ข้อที่ 4)
4. คำกล่าวใดที่ดูถูกผู้หญิงมากที่สุด
   ก. ผู้หญิงยิงเรือ
   ข. ผู้หญิงไม่ไร้เท่าใบพุทรา
   ค. มารยาหญิงร้อยเล่มเกวียน
   ง. ผู้หญิงเปรียบเสมือนดอกไม้ริมทาง

ข้อที่ 5)
5. เพราะเห๖ใดคนโบราณจึงมักกล่าวว่ามีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้าน
   ก. สมัยโราณมักปลูกส้วมอยู่หน้าบ้าน
   ข. มีลูกสาวต้องหวงคอยดูแลลูกสาวตอนมีเรื่องที่ไม่ดี
   ค. ผู้หญิงมีโอกาสเสียเปรียบต่อผู้ชาย
   ง. ถ้าผู้หญิงเสียหายต่อผู้ชาย พ่อแม่จะอับอายไปนาน

ข้อที่ 6)
6. การที่ผู้หยิงไม่หวงตัวปล่อยให้ผู้ชายแตะเนื้อต้องตัวได้ง่าย ผู้ชายจะคิดว่าคนนี้ง่าย ดังนั้นผู้หญิงควรมีพฤติกรรมอย่างไร
   ก. ปล่อยเหมือนเดิม ผู้หญิงไม่คิดอะไร
   ข. ปล่อยไป เพราะผู้ชายไม่น่าเกินเลย
   ค. หวงตัวบ้างเพราะผู้ชายจะได้ไม่คิดว่าเราง่าย
   ง. หวงตัวบ้าง เพราะผู้ชายจได้สำนึกได้ว่าไม่ควรทำเช่นนั้นอีก