สาะที่ 2 ชีวิตและครอบครัวา (รหัส........... ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...
เรื่อง ชีวิตและครอบครัว จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.ไรวรรณ คำอุดม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. การอนามัยแม่และเด็กเริ่มขึ้นเมื่อใด
   ก. ตั้งแต่ตั้งครรภ์
   ข. ตั้งแต่ยังไม่ตั้งครรภ์
   ค. ตั้งแต่ทารกคลอดออกมาใหม่ๆ
   ง. ตั้งแต่ทารกไปฉีดวัคซีนครั้งแรก

ข้อที่ 2)
2. เพศศึกษาหมายถึง
   ก. เพศสัมพันธ์
   ข. ความสัะมพันธ์ระหว่างเพศชายกับหญิง
   ค. การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างละเอียดและลึกซึ้ง
   ง. ควารู้เกี่ยวกับการพัฒนาการทางเพศที่เกี่ยวกับร่างกายและจิตใจ

ข้อที่ 3)
3. โรคที่ร้ายแรงที่สุด
   ก. โรคหัวใจ
   ข. โรคซาร์ส
   ค. โรคเอดส์
   ง. โรคมะเร็ง

ข้อที่ 4)
4. ข้อใดไม่ใช่การมีประจำเดือน
   ก. ฤดู
   ข. เมนส์
   ค. รอบเดือน
   ง. ประจำเดือน

ข้อที่ 5)
5. สาเหตุมี่ทำให้เกิดกลิ่นตัวคืออะไร
   ก. เหงื่อที่อยู่ในที่อับ
   ข. น้ำเกลือและแร่ธาตุใต้รักแร้
   ค. แบคทีเรียไปย่อยสารที่ในเหงือไต้รักแร้
   ง. ต่อมเหงื่อที่อยู่ไต้รักแร้ขับสารส่งกลิ่นเหม็นออกมา

ข้อที่ 6)
6. การดูแลอนามัยของอวัยวะสืบพันธุ์ อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
   ก. อนามัย
   ข. สุขปฏิบัติ
   ค. สุจอนามัย
   ง. อนามัยทางเพศ