กรด
 
ประเภทของกรด  มีดังนี้
        1.  กรดอินทรีย์ หมายถึงกรดที่ได้จาก พืช  สัตว์ หรือจุลินทรีย์  เช่น  กรดน้ำส้มหรือกรดแอซีติก
กรดมดหรือกรดฟอร์มิก  วิตามินซีหรือกรดแอสคอบิก  น้ำมะนาวหรือกรดซิตริก  เป็นต้น
กรดอินทรีย์   มีสูตร ทั่วไปเป็น  R - COOH
        2.  กรดอนินทรีย์  หมายถึงกรดที่ได้จากแร่ธาตุ  เช่น  กรดกำมะถันหรือกรดซัลฟิวริก
กรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริก   กรดดินประสิวหรือกรดไนตริก  เป็นต้น
         กรดอนินทรีย์  แบ่งเป็น   2  ชนิด คือ
        2.1  กรดไฮโดร  เป็นกรดที่ประกอบด้วย  ไฮโดรเจน  และอโลหะ  เช่น  HCl   HI   HBr    HF
การอ่านชื่อกรดไฮโดร    จะอ่านคำว่าไฮโดรนำหน้า  แล้วตามด้วยชื่ออโลหะ เปลี่ยนท้ายเสียงเป็นอิก
                เช่น          HCl    อ่านว่า  กรดไฮโดรคลอริก
                        HBr    อ่านว่า  กรดไฮโดรโบรมิก
                        HCN   อ่านว่า  กรดไฮโดรไซยานิก
 
สารละลายกรด
นางเพชรรัตน์  วงศ์ชา