การแยกสาร
 
        การแยกองค์ประกอบของสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสมออกจากกันนั้นมีอยู่หลายวิธี
    แต่ละวิธีต่างก็มีความเหมาะสมในการใช้แยกสารแตกต่างกัน  ดังนี้
        1.  การเขี่ยออกหรือหยิบออก      
    เหมาะสำหรับการแยกองค์ประกอบของสารเนื้อผสมที่มีเนื้อสารขนาดใหญ่แตกต่างกัน
   มาก  มีสีต่างกันชัดเจน  และมีปริมาณไม่มากนัก  จึงสามารถเขี่ยออกหรือหยิบออกจากกัน 
   ได้ง่าย  เช่น การแยกข้าวเปลือกหรือแกลบออกจากข้าวสาร  การแยกพริกออกจากเกลือ
    เป็นต้น
        2.  การใช้อำนาจแม่เหล็ก  เหมาะสำหรับการแยกสารเนื้อผสม  ที่ประกอบด้วยสารแม่เหล็ก
    ซึ่งจะสามารถใช้แม่เหล็กดูดออกมาได้  เช่น  การแยกผงเหล็กออกจากทราย   การแยกตะปู       
   ออกจากขยะ  เป็นต้น
        3.  การสกัดด้วยตัวทำละลาย  เหมาะสำหรับสารที่ละลายได้ในตัวทำละลายแตกต่างกัน  เช่น     
    การแยกเกลือสินเธาว์ออกจากดิน  โดยนำดินมาละลายน้ำ  เกลือสินเธาว์จะแยกตัวออกมาจาก
   ดินโดยละลายในน้ำ  เมื่อนำของเหลวที่ได้มากรองและต้มจนแห้ง  ก็จะได้เกลือติดอยู่ที่ภาชนะ
   การแยกกลิ่นและสีของใบเตย   การแยกสีและกลิ่นจากขมิ้น  การทำน้ำมันพืชจากเมล็ดพืช
    เป็นต้น
        4.  การกลั่น   เหมาะสำหรับการแยกสารให้บริสุทธิ์ โดยสารนั้นมีจุดเดือดแตกต่างกัน  เช่น
    การแยกน้ำออกจากเกลือ  เป็นต้น
        5.  การสกัดด้วยไอน้ำร้อน  เหมาะสำหรับการแยกสารที่เป็นน้ำมันหอมระเหยออกจากพืช
    เช่น แยกน้ำมันหอมระเหยของผลมะกรูด  เป็นต้น
        6.  โครมาโทกราฟฟี   เหมาะสำหรับแยกสารละลายที่มีสี  โดยอาศัยความสามารถใน
    การละลายของตัวทำละลายและการดูดซับของตัวกลางซึ่งเป็นตัวดูดซับ  ทำให้แยกสารออก
   จากกันได้ ดังนี้
        -  สารใดที่ละลายในตัวทำละลายได้ดี และถูกดูดซับได้น้อย จะเคลื่อนที่ได้เร็ว    
    จึงเห็นเป็นแถบสีอยู่ด้านบนสุด
        -  สารใดที่ละลายในตัวทำละลายได้ไม่ดี และถูกดูดซับได้มาก  จะเคลื่อนที่ได้ช้า 
    จึงเห็นแถบสีอยู่ด้านล่างสุด
 
Double click to edit text
การแยกสาร
นางเพชรรัตน์  วงศ์ชา