โครมาโทกราฟฟ
 
                ใช้สำหรับแยกองค์ประกอบของสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบของสารตั้งแต่ 
    2  ชนิด  ขึ้นไป   ละลายในของเหลวเดียวกัน  โดยอาศัยหลักการว่า   "สารแต่ละชนิด
    มีความสามารถในการละลายต่างกัน     และมีสมบัติในการซึมผ่านตัวดูดซับบางชนิด
    ต่างกัน"   ดังนั้นวิธีโครมาโทกราฟฟีจึงประกอบด้วยส่วนสำคัญ  2  อย่าง  คือ   
    ตัวดูดซับและตัวทำละลาย  การใช้วิธีโครมาโทกราฟฟีแยกสารเนื้อเดียวชนิดเดียวกัน      แต่ใช้ตัวถูกซับหรือตัวทำละลายต่างกัน  อาจทำให้ผลที่ได้ต่างไปด้วย
 
                 สารที่ถูกดูดซับได้น้อย   จะเคลื่อนที่ไปได้ไกล
                 สารที่ถูกดูดซับได้มาก   จะเคลื่อนที่ไปได้ใกล้