ธาตุกัมมันตรังสี
 
                ปรากฎการณ์ที่ธาตุแผ่รังสีได้เองอย่างต่อเนื่อง  เรียกว่า  กัมมันตภาพรังสี     
   ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสของธาตุที่ไม่เสถียรและเรียกธาตุที่สามารถแผ่รังสี
ี  ได้ว่าธาตุกัมมันตรังสี  รังสีที่ธาตุกัมมันตรังสีปล่อยออกมาอาจเป็นรังสีแอลฟา   รังสีบีตา  และ
  รังสีแกมมา
        ประโยชน์จากการใช้สารกัมมันตรังสี
                1.  ด้านธรณีวิทยา  การใช้ คาร์บอน 14   (  C - 14 )        
       คำนวณหาอายุของวัตถุโบราณหรือซากดึกดำบรรพ์
                2. ด้านการแพทย์    ใช้ไอโอดีน 131 ( I - 131 )    
    ในการติดตามเพื่อศึกษาความผิดปกติของต่อมไธรอยด์    โคบอลต์ 60  (  Co - 60 )   
    และเรเดียม 226  ( Ra - 226 )  ใช้รักษาโรคมะเร็ง
                3. ด้านเกษตรกรรม   ใช้  ฟอสฟอรัส 32  ( P - 32 )
   ศึกษาความต้องการปุ๋ยของพืชใช้รังสีปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการ
                4.  ด้านอุตสาหกรรม  ใช้ธาตุกัมมันตรังสีตรวจหารอยตำหนิ 
   เช่นรอยร้าวของโลหะหรือท่อขนส่งของเหลว ใช้ธาตุกัมมันตรังสีในการ   
   ตรวจสอบและควบคุมความหนาของวัตถุ   ใช้รังสีฉายบนอัญมณีเพื่อให้มีสีสันสวยงาม
                5.  ด้านการถนอมอาหาร   ใช้รังสีแกมมาทำลายแบคทีเรียในอาหาร   
   จึงช่วยให้เก็บรักษาอาหารไว้ได้นานขึ้น
                6.  ด้านพลังงานมีการใช้พลังงานความร้อนที่ได้จาก   
   ปฏิกิริยานิวเคลียร์ในเตาปฏิกรณ์ปรมาณูต้มน้ำให้กลายเป็นไอ  แล้วผ่านไอน้ำไป
   หมุนกังหัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
 
 
สารกัมมันตรังสี