วิชา.คณิตศาสตร์ (รหัส..การเลื่อนแกนทางขนาน.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...4
เรื่อง .การเลื่อนแกนทางขนาน.. จำนวน 5... ข้อ
โดย อ. พงษ์ศักดิ์ คำศรี.. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
จุด (4,5) เมื่อเลื่อนแกนไปที่จุด (2,4) จะเป็นจุดในข้อใด
   จุด (-2,1)
   จุด (2,1)
   จุด (1,2)
   จุด (-1,-2)

ข้อที่ 2)
จุด(8,-2) เมื่อเลื่อนแกนไปที่จุด (-2,3) จะเป็นจุดในข้อใด
   จุด (6,5)
   จุด (-6, 5)
   จุด (10,5)
   จุด (10,-5)

ข้อที่ 3)
จุด (-3,5) เมื่อเลื่อนแกนไปที่จุด (3,-4) จะเป็นจุดในข้อใด
   จุด (6,-9)
   จุด (0, 1)
   จุด (-6,9)
   จุด (-6,2)

ข้อที่ 4)
จุด (-4,-2) เมื่อเลื่อนแกนไปที่จุด (5,-6) จะเป็นจุดในข้อใด
   จุด(9,-4)
   จุด (-9,4)
   จุด (1,-8)
   จุด (-1,8)

ข้อที่ 5)
จุด(-8,-4) เมื่อเลื่อนแกนไปที่จุด (-4,3) จะเป็นจุดในข้อใด
   จุด (-4,-7)
   จุด (4,-1)
   จุด (4,-7)
   จุด (-12,-1)