วิชา..คณิตศาสตร์. (รหัส.พาราโบลา..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...4
เรื่อง ..พาราโบลา. จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ. พงษ์ศักดิ์ คำศรี.. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
พาราโบลาที่มีจุดยอดที่จุด (0,0) มีจุดโพกัสที่จุด (5,0) มีเส้นไดเรกตริกซ์ที่เส้นใด
   x = -5
   x = 5
   y = -5
   y = 5

ข้อที่ 2)
พาราโบลาที่มีจุดยอดที่จุด (0,0) มีจุดโพกัสที่จุด (0, -6) มีเส้นไดเรกตริกซ์คือเส้นใด
   x = -6
   x = 6
   y = -6
   y = 6

ข้อที่ 3)
พาราโบลาที่มีจุดยอดที่จุด (2,5) มีจุดโพกัสที่จุด ( 6,5) มีเส้นไดเรกตริกซ์คือเส้นใด
   x = -2
   x = 2
   y = -2
   y = 2

ข้อที่ 4)
พาราโบลามีจุดยอดที่จุด (-2,-3) มีจุดโพกัสที่จุด ( 3, -3) มีเส้นไดเรกตริกซ์คือเส้นใด
   x = -5
   x = -6
   x = 7
   x = -7

ข้อที่ 5)
พาราโบลาที่มีจุดยอดที่จุด (2, -3) มีจุดโพกัสที่จุด ( 2, -8) มีเส้นไดเรกตริกซ์คือเส้นใด
   Y = 4
   Y =3
   Y = 2
   Y = -2