วิชา.คณิตศาสตร์. (รหัส.วงกลม..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...4
เรื่อง .วงกลม.. จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ. พงษ์ศักดิ์ คำศรี.. โรงเรียน...กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
วงกลมมีจุดศูนย์กลางที่จุด (0,0) มีรัศมียาว 5 หน่วย ข้อใดกล่าวผิด
   เส้นผ่าศูนย์กลางยาว 9 หน่วย
   วงกลมผ่านจุด (0,5)
   วงกลมผ่านจุด (0,-5)
   วงกลมผ่านจุด (3,4)

ข้อที่ 2)
วงกลมมีจุดปลายเส้นผ่าศูนย์กลางที่จุด (0,4) กับจุด (0,-4) ข้อใดกล่าวผิด
   วงกลมมีจุดศูนย์กลางที่ (0,0)
   วงกลมมีรัศมียาว 4 หน่วย
   วงกลมผ่านจุด (4,0)
   วงกลมผ่านจุด (-3,0)

ข้อที่ 3)
วงกลมมีจุดศูนย์กลางที่จุด (0,0) มีรัศมียาว 6 หน่วย วงกลมไม่ผ่านจุดใด
   จุด (6,0)
   จุด (0,-6)
   จุด ( 3,2)
   จุด (0,6)

ข้อที่ 4)
วงกลมมีจุดศูนย์กลางที่จุด (3,-2) วงกลมผ่านจุด (7,-2) มีรัศมียาวกี่หน่วย
   4 หน่วย
   5 หน่วย
   6 หน่วย
   7 หน่วย

ข้อที่ 5)
วงกลมมีจุดศูนย์กลางที่จุด (-3,-5) วงกลมผ่านจุด (8, -5)มีรัศมียาวกี่หน่วย
   8 หน่วย
   9 หน่วย
   10 หน่วย
   11 หน่วย