วิชาศิลปะพัฒนาชีวิต3 ศ 3313
เรื่อง การฟ้อนรำพื้นเมือง, รำมาตราฐาน จำนวน 10 ข้อ
โดย น.ส.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การเต้นระบำรองเง็ง " เป็นการละเล่นของภาคใดในประเทศไทย ?
   ก.ภาคเหนือ
    ข.ภาคกลาง
   ค.ภาคใต้
    ง.ภาคอีสาน

ข้อที่ 2)
การฟ้อน ส่วนใหญ่จะนิยมมากที่สุดที่ภาคใดของประเทศไทย ?
   ก.ภาคเหนือ
   ข.ภาคกลาง
    ค.ภาคใต้
   ง.ภาคอีสาน

ข้อที่ 3)
ฟ้อนภูไท " เป็นการแสดงของภาคใดในประเทศไทย?
   ก.ภาคเหนือ
    ข.ภาคกลาง
    ค.ภาคใต้
    ง.ภาคอีสาน

ข้อที่ 4)
"การฟ้อนเล็บ " เป็นการแสดงของคนในภาคใด? ในประเทศไทย
   ก.ภาคเหนือ
   ข.ภาคกลาง
   ค.ภาคใต้
   ง.ภาคอีสาน

ข้อที่ 5)
การแสดงพื้นเมืองเป็นการแสดงสะท้อนชีวิตออกมาในรูปใด?
   ก.การทำมาหากิน
   ข.การแต่งกาย
   ค.ลีลาจังหวะ
   ง.ความสวยความงาม

ข้อที่ 6)
การเซิ้งกระติ๊กข้าว เป็นการแสดงพื้นเมืองของจังหวัดใดในประเทศไทย ?
   ก.กาฬสินธุ์
   ข.ขอนแก่น
   ค.มหาสารคาม
   ค.นครพนม

ข้อที่ 7)
" ระบำ " แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท ?
   ก. 4 ประเภท
   ข. 3 ประเภท
    ค. 2 ประเภท
    ง. 1 ประเภท

ข้อที่ 8)
"รำวงมาตราฐาน" ได้วิวัฒนาการมาจากการละเล่นพื้นเมืองในสมัยโบราณคือข้อใด?
   ก.รำเกี่ยวข้าว
   ข.รำโทน
   ค.ระบำฉิ่ง
    ง.รำกลองยาว

ข้อที่ 9)
การรำเซิ้งในภาคอีสาน จังหวะที่นิยมมากที่สุดคือข้อใด?
   ก.จังหวะช้า
    ข.จังหวะปานกลาง
    ค.จังหวะเร็ว
   ง.ที่กล่าวมาถูกต้อง

ข้อที่ 10)
ต่อไปนี้ข้อใดไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ?
   ก. กลองแขก
   ข. กลองตะโพน
   ค. กลองทัด
   ง. กลองรำมะนา