วิชาศิลปะพัฒนาชีวิต3 ศ 3313
เรื่อง นาฏศิลป์ไทย จำนวน 10 ข้อ
โดย น.ส.ประดิษฐ์ พละศักดิ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การแสดงกิริยาอาการแล้วนำมาทำเป็นศัพท์ทางนาฏศิลป์ เรียกว่าอะไร
   นาตะดนตรี
    นาฎศิลป์ไทย
    นาฏยะศัพท์
    ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
การแสดงร่ายรำแบบช้าเป็นการรำในแบบใด
    การฟ้อน
    การรำ
    การระบำ
    ละคร

ข้อที่ 3)
การแสดงที่มีผู้แสดงแค่ 3 คนคือละครอะไร
   ก. ละครนอก
   ข. ละครใน
   ค. ละครพันทาง
   ง. ละครชาตรี

ข้อที่ 4)
ต่อไปนี้เป็นการแสดงที่มีจังหวะค่อนข้างจะเร็วและสนุกสนานเป็นการแสดงของอะไร
    การฟ้อน
    การรำ
    การเซิ้ง
    การระบำ

ข้อที่ 5)
การแสดงเองเออเองร้องบทเองเป็นการแสดงของละครประเภทใด
   ก. ละครชาตี
   ข. ละครพันทาง
   ค. ละครร้อง
   ง. ละครดึกดำบรรพ์

ข้อที่ 6)
การเรียกชื่อละครตามการแต่งกายคือการเรียกชื่อของละครอะไร
   ละครนอก
    ละครใน
    ละครพันทาง
   ละครดึกดำบรรพ์

ข้อที่ 7)
การใช้ผู้หญิงล้วนในการแสดงละครนั้นนิยมใช้ในละครประเภทใด
    ละครนอก
    ละครใน
    ละครชาตรี
    ละครพันทาง

ข้อที่ 8)
การแสดงโขนที่นิยมแสดงใช้ฉากให้สมจริงและการจัดฉากอย่างยิ่งใหญ่และเป็นกสนแสดงที่หาดูได้ยากคือการแสดงโขนอะไร
   โขนกลางแปลง
    โขนโรงใน
    โขนฉาก
    โขนนั่งราว

ข้อที่ 9)
วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ใช้ประกอบการแสดงละครอะไร
    ละครนอก
    ละครใน
   ละครพันทาง
    ละครดึกดำบรรพ์

ข้อที่ 10)
การใช้ฉากในการแสดงเป็นแบบธรรมชาติที่สุดคือการแสดงโขนแบบใด
   ก. โขนโรงใน
   ข. โขนหน้าจอ
   ค. โขนกลางแปลง
   ง. โขนฉาก