ฐานนิยมของข้อมูล
การหาฐานนิยมของข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่
จงหาฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ได้ตามตา
ราง