1. ความเข้มข้นของสารที่แพร่ถ้าอนุภาคบริเวณที่ทั้งสองมีความเข้มข้น
ที่ต่างกันมากจะมีการแพร่มากขึ้น
2. อุณหภูมิ การเพิ่มอุณหภูมิจะเป็นการเพิ่มพลังงานจลน์ให้กับสาร
มีผลทำให้การแพร่เกิดได้เร็วขึ้น
3. ความดัน การเพิ่มความดันจะทำให้อนุภาคเคลื่อนที่ได้ดีขี้น
4. สิ่งเจือปนหรือตัวถูกละลาย  สิ่งเจือปนหรือตัวถูกละลายอย่างอื่นจะเป็นอุปสรรค
กีดขวางการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสาร
 
 
ปัจจัยที่ควบคุมการแพร่