ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง
       1.  แสงสว่าง  มีความสำคัญต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช  เพราะเป็นผู้ให้พลังงานสำหรับการเกิดปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างน้ำตาลกลูโคส  ผลพลอยได้ก็คือน้ำกับก๊าซออกซิเจน
        2.  คลอโรฟีลล์ เป็นสรประกอบพวกรงควัตถุที่มีสีเขียวอยู่ภายในเม็ดคลอโรพลาส  (chloroplast)    จะพบมากที่ใบและส่วนต่าง  ๆ  ที่มีสีเขียวทั่วไป  คลอโรฟีลล์ทำหน้าที่รับพลังงานแสงเพื่อใช้ในการสร้างอาหาร

       3.  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เป็นวัตถุดิบสำหรับการสร้างอาหารของพืช  โดยจะทำปฏิกิริยากับก๊าซไอโดรเจน(จากน้ำ)  ได้สารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต
(น้ำตาลกลูโคส)  โดยพืชจะรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาทางปากใบ
        4.  น้ำ เป็นวัตถุดิบสำหรับการสร้างอาหารของพืชโดยเป็นสารที่ให้ก๊าซไฮโดรเจน  (H)  เพื่อนำไปทำปฏิกิริยากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในเม็ดคลอโรพลาสต์ 
 
จัดทำโดย   นางสาวรัตนา  ชุปวา  โรงเรียนกันทรารมณ์