ส่วนประกอบของเซลล์
จัดทำโดย   นางสาวรัตนา  ชุปวา  โรงเรียนกันทรารมณ์
ส่วนประกอบของเซลล์
        ส่วนประกอบของเซลล์ที่ควรรู้จักมีดังต่อไปนี้
       1.  ผนังเซลล์  (cell  wall)  เป็นสารที่หุ้มผิวนอกของเยื่อหุ้มเซลล์
ซึ่งพบเฉพาะในเซลล์พืช  ประกอบด้วยสารเซลลูโลส  (cellulose)
  โดยมีสารเพกติน  (pectin)  ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้น  ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรง  ทำให้เซลล์คงรูปร่างอยู่ได้และมีช่องทางให้สารต่าง  ๆ  ผ่านเข้าออกจากเซลล์ได้
       2.  เยื่อหุ้มเซลล์  (cell  membrane)  ประกอบด้วยสารประเภทไขมันและโปรตีน  ทำหน้าที่ห่อหุ้มองค์ประกอบภายในเซลล์ให้คงรูปอยู่ได้  นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมจำนวนและประเภทของสารชนิดต่าง  ๆ  เช่น อาหาร  ของเสีย  น้ำ  อากาศและแร่ธาตุต่าง  ๆ  โดยมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน  (semipermeable  membrane)            

       3.  ไซโทพลาสซึม  (cytoplasm)  เป็นส่วนที่อยู่รอบ  ๆ  นิวเคลียส  มีลักษณะเป็นของเหลวโดยมีอาหารและของเหลวละลายอยู่  นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอีกหลายอย่างที่ทำหน้าที่เฉพาะซึ่งเรียกว่า
ออร์แกเนลล์  ที่สำคัญได้แก่
ไมโทคอนเดรีย ทำหน้าที่เผาผลาญอาหารเพื่อสร้างพลังงานให้แก่เซลล์
ไรโบโซม พบเฉพาะในเซลล์พืช  มีหน้าที่สังเคราะห์แสง
ไลโซโซม ทำหน้าที่ย่อยสารและสิ่งแปลกปลอมที่เซลล์ไม่ต้องการ
    กอลจิบอดี  ทำหน้าที่สะสมโปรตีนเพื่อส่งออกนอกเซลล์
  ร่างแหเอนโดพลาสซึมทำหน้าที่สร้างโปรตีนและ
เป็นทางส่งสารจากนิวเคลียสไปสู่ไซโทพลาสซึม
        แวคิวโอล  เป็นแหล่งสะสมสารต่าง  ๆ  ซึ่งในเซลล์พืชจะมีขนาดใหญ่มาก
       4.  นิวเคลียส  (necleus) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์อยู่ในไซโทพลาสซึม  มีลักษณะค่อนข้างกลม  ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์  การเจริญเติบโตตลอดจนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่ไปสู่ลุกหลาน  ภายในนิวเคลียสประกอบด้วยส่วนที่สำคัญดังนี้
        -  เยื่อหุ้มนิวเคลียส เป็นยูนิตเมมเบรน  2  ชั้น  มีช่องทะลุเรียกว่า  นิวเคลียร์พอร์  เป็นทางติดต่อกับร่างแหเอนโดพลาสซึมเเพื่อแลกเปลี่ยนสารระหว่างนิวเคลียสกับไซโทพลาสซึม
        -  นิวคลีโอลัส  ประกอบด้วยสารประเภท  RNA  (ribonucleic  acid)  และ 
DNA  (deoxyribose nucleic  acid )    เป็นส่วนใหญ่  เป็นแหล่งที่มีการสร้างไรโบโซม
เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะไหลออกมาทางช่องเยื่อหุ้มของนิวเคลียสไปสู่ไซโทพลาสซึม  เพื่อทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนให้แก่เซลล์และส่งไปใช้นอกเซลล์