การใช้ love , like , dislike , hate
้ love   = รัก                like     = ชอบ 
hate   = เกลียด         dislike =  ไม่ชอบ(don't like)
don't mind = ไม่สนใจ                      
 

คำที่ตามหลังกริยาทั้ง 4 คำนี้ มักจะเป็นคำกริยาเติม -ing
   ดังนั้นโครงสร้างจะมีลักษณะนี้ี้
S + love/like/dislike/hate + V-ing
    กรณีที่เป็นเหตุการณ์ในปัจจุบัน(Present Simple)

  I  love  dancing.
  I  like  playing football.
  I  hate  cooking.
  I don't mind watching T.V.

Example