การใช้ must และ have to
must =  ต้อง    ,  have to =   ต้อง
   ทั้ง must  และ have to ต่างก็แสดงความจำเป็นด้วยกันทั้งคู่   
   ดังตัวอย่าง
   1. All applicants must take an entrance exam.
   2. All applicants have to take an entrance
ทั้ง 2 ประโยคนั้น ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบเอ็นทรานซ์ ไม่มีทางเลือกอื่นๆ เพราะเป็นการบังคับสอบ
3. I'm looking for Sue . I have to talk to her about our
    lunch date tomorrow.
4. Where's Sue ? I must talk to her right away. I have
    an urgent message for her.
            การใช้ประโยคแสดงความจำเป็นในชีวิตประจำวันเรามักใช้ have to
มากกว่า must คำว่า must  จะแรงกว่าคำว่า  have to  และชี้ถึงภาวะ เร่งด่วนหรือเน้นความสำคัญ   ในข้อ 3.  ผู้พูดเพียงพูดว่า "I need to do this and I need to do that." แต่ในข้อ 4. ผู้พูด พูดอย่างจริงจังว่า "This is very important !"