วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน(รหัสอ41101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การใช้ The Present Simple Tense จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.เรณู คำวงศ์ โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
They........the students.
   is
   am
   are
   was

ข้อที่ 2)
Dang.........a farmer.
   is
   was
   are
   were

ข้อที่ 3)
........you and Joe students here ?
   Is
   Are
   Do
   Does

ข้อที่ 4)
Where......your house, Prateep ?
   are
   was
   do
   is

ข้อที่ 5)
The bird always...........in the sky.
   fly
   flys
   flyes
   flies

ข้อที่ 6)
My father......to the church every Sunday.
   go
   goes
   going
   went

ข้อที่ 7)
Wilai ........... the watch for her mother.
   buy
   buies
   buys
   buyes

ข้อที่ 8)
I and my sister always .......... six o'clock every morning.
   get up
   gets up
   got up
   gots up

ข้อที่ 9)
.........she ....... to the market everyday ?
   Is , go
   Is , goes
   Does , go
   Does , goes

ข้อที่ 10)
I and you ........ close friends.
   am
   are
   we
   was