วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (รหัส อ 41101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่4
เรื่อง การใช้ Possessive Adjectives จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. เรณู คำวงศ์ โรงเรียน กันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. William has three dogs. ...........dogs are brown.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. Kate is Albert's sister. Kate is ........sister.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. Peter is very handsome. Certainly, ....... girl friend is very beautiful.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. We do homework at ........... houses.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. John and Ruth like sports. ............ favorite sport is tennis.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. This is my dog. ......... mouth is big.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. This is my aunt . .......... name is Pensri.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. Is this your mother ? Yes, she is ............ mother.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. Jane and I have got a new computer. ............ computer is fast.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. I have got a sister. ............ name is Buppha.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)