วิชา.ภาษาอังกฤษพื้นฐาน.. (รหัสต 41101 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.4..
เรื่อง การใช้ must และ have to จำนวน ..5. ข้อ
โดย อ.เรณู คำวงศ์ .. โรงเรียนกันทรารมณ์...
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. You ................ make your bed.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. You .......... go to bed before 11.00 at night.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. You .......put your clothes on the floor.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. You ............ smoke in your beroom.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. You ............play music too loud.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)