วิชา.ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (รหัสต 41101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง About the Weather จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. เรณู คำวงศ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
Today it's raining. It is...............
   cloudy
   snowy
   foggy
   rainy

ข้อที่ 2)
There is so much fog out side the building. It is................
   foggy
   windy
   sunny
   cloudy

ข้อที่ 3)
It's 35 C. So it is .................
   rainy
   windy
   sunny
   warm

ข้อที่ 4)
Many big trees cut down out side. It is .....................
   windy
   foggy
   rainy
   sunny

ข้อที่ 5)
Children are funny with skiing. It is ..............
   rainy
   foggy
   snowy
   sunny