ระบบโครงกระดูก
                    
                                                                   กระดูกของคนเป็น endoskeleton ประกอบด้วย
                                                 1. กระดูกอ่อน (Cartilage) เป็นเซลล์ที่แข็งและมีความยืดหยุ่นสูง     
                                     มีเยื่อหุ้มเป็นเส้นใยหนาแน่น              ทำหน้าที่ในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์ 
                                    บริเวณที่มีกระดูกอ่อน เช่น ใบหู จมูก หลอดลม        
                                    2. กระดูกแข็ง (Bone) เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบการเคลื่อนไหว
                                     - ลักษณะกระดูกแข็งจะพรุนคล้ายฟองน้ำ เป็นเนื้อแน่นแข็ง
                                     - ถ้ากระดูกหัก กระดูกจะสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อซ่อมแซมกระดูกเดิม
                                     - กระดูกประกอบด้วยสารอินทรีย์ 35 % สารอนินทรีย์ 65 %
                                     - กระดูกในผู้ใหญ่จะมีปริมาณ 206 ชิ้น แต่เด็กจะมีมากกว่า
                                    - เป็นส่วนที่แข็งที่สุดของร่างกาย เป็นที่เกาะของกล้ามเนื้อ