ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular System)
             ระบบกล้ามเนื้อประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อ มีเส้นเลือดและเส้นประสาทที่มาเลี้ยง การ            
            หดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อทำให้เกิดการเคลื่อนที่ เซลล์พวกนี้มีลักษณะเป็นเส้นยาว แบ่งเป็น 3 
            พวก คือ
           1. กล้ามเนื้อลาย ได้แก่ กล้ามเนื้อที่เกาะอยู่กับกระดูก 
           เช่นกล้ามเนื้อแขนขาทำงานในอำนาจจิตใจ
          2. กล้ามเนื้อเรียบ คือกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนประกอบของผนังอวัยวะภายใน รวมทั้งผนังท่อต่างๆ 
          ของต่อมที่มีท่อ ทำงานนอกอำนาจจิตใจ ทำงานตลอดเวลา
         3. กล้ามเนื้อหัวใจ 
         เป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเซลล์เป็นกล้ามเนื้อลายแต่ว่าทำงานเหมือนกล้ามเนื้อเรียบ 
        คือทำงานนอกอำนาจจิตใจ ทำงานตลอดเวลา