วิชาสุขศึกษา (รหัส พ41101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง พฤติกรรมทางเพศ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.รินรดา ใสกระจ่าง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใด เป็นการแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมที่สุด
   สมศักดิ์ พา สุดสวย ไปดูหนังโป้
   สมชาย ขอโทษ สมศรี เมื่อ เหวี่ยงมือ ไปโดนหัวไหล่ของเธอ
   สมสวย นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ สุรเชษฐ์ ไปดูหนังกลางแปลงสองต่อสอง
   สันติ แอบไปมีเพศสัมพันธ์กับรัญญา ที่เถียงนาน้อย

ข้อที่ 2)
ข้อใด แสดงถึงอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ
   ทำให้เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
   ทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ
   ทำให้เด็กรู้วิธีการวางตัวต่อเพศตรงข้าม
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า พฤติกรรมทางเพศ
   ความคิด ทัศนคติและการแสดงออกของบุคคลที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ
   ความสามารถในการให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านพฤติกรรมทางเพศ
   กลุ่มคนที่ร่วมมือกัน อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และมีวัฒนธรรมที่เด่นชัด
   สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 4)
วัฒนธรรมใดของชาวตะวันตก ที่เด็กวัยรุ่นไม่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
   ความมั่นใจในตนเอง
   การตรงต่อเวลา
   การกอด จูบ กันในที่สาธารณะ
   ความสามัคคีกัน ในหมู่คณะ

ข้อที่ 5)
เมื่อนักเรียนมีอารมณ์ทางเพศ นักเรียนควรระบายอารมณ์ทางเพศแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
    ชวนเพื่อนไปดูภาพยนต์
    ชวนเพื่อนไปเล่นกีฬาหรือกิจกรรมที่ตนชอบ
   ชวนเพื่อนไปดื่มสุรา
   ชวนเพื่อนไปเที่ยวเธค