วิชา.สุขศึกษา (รหัส พ 41101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.รินรดา ใสกระจ่าง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือกเติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
โรคเอดส์ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคชนิดใด
   เชื้อไวรัส
   เชื้อแบคทีเรีย
   เชื้อปรสิต
   เชื้อรา

ข้อที่ 2)
โรคซิฟิลิสชาวบ้านเรียกว่า โรคใด
   โรคฉี่หนู
   โรคกลัวนำ
   โรคเข้าข้อออกดอก
   โรคไข้ป่า

ข้อที่ 3)
โรคแผลริมอ่อนเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอะไร
   เอส ไอ วี
   ฮีมอร์ฟิลุส ดูเครย์
   เดงกิ่ว
   นิวโมโน ดิก

ข้อที่ 4)
การมีอาการระคายเคือง มีแผล มีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ มีโอกาสทำให้เกิดโรคใด
   โรคซิฟิลิส
   โรคโลน
   โรคหนองในเทียม
   โรคหูดหงอนไก่

ข้อที่ 5)
โรคกามโรคที่ต่อมและท่อน้ำเหลือง เกิดจากเชื้อไวรัส ที่ชื่อว่าอะไร
   ฮีมอฟิลุส ดูเครย์
   เบดโซเนีย
   เดงกิ่ว
   เอส ไอ วี

ข้อที่ 6)
โรคที่มีอาการคันบริเวณที่มีขน และ อวัยวะเพศคือโรคใด
   โรคโลน
   โรคหนองใน
   โรคซิฟิลิส
   โรคหูดหงอนไก่

ข้อที่ 7)
โรคใด เกิดจากตัวไรที่ชื่อว่าซาคอร์ปทิส สแกบี
   โรคโลน
   โรคเอดส์
   โรคหิด
   โรคหนองในเทียม

ข้อที่ 8)
โรคฝีมะม่วง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคอะไร
   โรคหนองในเทียม
   โรคแผลริมอ่อน
   โรคแผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ
   โรคกามโรคของต่อมและท่อนำเหลือง

ข้อที่ 9)
การเกิดแผลเล็ก ๆ ที่อวัยวะเพศหรือบริเวณใกล้เคียง แผลขอบอ่อนไม่เรียบรอยคล้ายแผลเปื่อยมีเลือดออกง่าย แสดงว่าเป็นโรคชนิดใด
   โรคแผลริมอ่อน
   โรคหนองใน
   โรคซิฟิลิส
   โรคแผลกามโรคที่ขาหนีบ

ข้อที่ 10)
ข้อใด ไม่ใช่ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
   รักษาความสะอาดของเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
   สวมถุงยางอนามัยเมื่อร่วมประเวณีกับหญิงขายบริการ
   ไม่สวมเสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่น
   รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย