กฏการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน กล่าวไว้ว่า
  
       เมื่อมีแรงลัพธ์ซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุ          วัตถุจะเกิดความเร่งในทิศเดียวกับแรงที่มากระทำโดยขนาดของความเร่งจะ
แปรผั นตรงกับความเร่งและจะแปรผกผันกับมวลของวัตถ
 
             F = ma
     F = แรง มีหน่วยเป็นนิวตัน
     m= มวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัม
     a = ความเร่ง มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที
    ตัวอย่าง วัตถุมวล 2 กิโลกรัม ถูกทำให้เคลือ่นที่ด้วยความเร่ง  5     เมตร/วินาทีแรงที่กระทำมีค่าเท่าใด
     วิธีทำ  F = ma
               = 2x5 
               = 10 N