การอ่านจับใจความ

 

            อันดับแรกเราควรอ่านข้อความที่โจทย์ให้มา ๑ รอบก่อน แต่เป็นการอ่านเพียงคร่าว ๆ  ส่วนอันดับ ๒ เราค่อยอ่านเพื่อจับใจความ สาระสำคัญ ถ้าต้องการรู้ว่าเป็นสารประเภทใด เราควรหาคำในข้อความที่บ่งชี้อย่าชัดเจน

            การหากลวิธีในการแต่งข้อความทำได้โดยเมื่อเราอ่านข้อความว่าเป็นการเขียนเนื้อหาในเชิงอะไร

 

            วิธีการอ่านข้อความง่าย ๆ มีดังนี้ 

            .อ่านไป ๑ รอบก่อน

            .อ่านรอบที่ ๒ แล้วตั้งคำถามว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร                (who,  what, when , where , why )  เขียนไว้ข้างๆโจทย์ เราจะได้จำได้ ไม่หลงลืม

            .ตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ออกทีละข้อ (ควรจะหัดทำข้อสอบการอ่านให้มาก ๆ จะได้รู้หลักการทำและเกิดทักษะและเกิดความกระจางในความคิด

            .เมื่อเราทราบจุดประสงค์แล้วก็ทำ ให้เลือกคำตอบได้ว่าข้อใดควรจะเป็นชื่อเรื่องมากที่สุด