การสร้างคำในภาษาไทย
               
        ภาษาไทยมีการสร้างคำใหม่ด้วยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การประสมคำ เรียกว่าคำประสม การซ้อนคำ เรียกว่า คำซ้อน  และการซ้ำคำ เรียกว่า คำซ้ำ
คำประสม 
        คำประสม คือ การนำหน่วยคำอิสระ หรือหน่วยคำที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง    ที่มีความหมายต่างกันตั้งแต่ ๒ หน่วย ขึ้นไป มาประสมกันแล้วเกิดเป็นคำใหม่ และมีความหมายใหม่ที่มีเค้าหรือนัยของหน่วยคำที่นำมาประสมกัน เช่นหน่วยคำว่า  / น้ำ / มีความหมายว่า  "ของเหลวใสใช้ดื่ม"   ประสมกับหน่วยคำ  / แข็ง /  ซึ่งมีความหมายว่า  "ไม่อ่อน     ไม่นิ่ม"  เป็น  น้ำแข็ง  มีความหมายว่า  "น้ำที่ถูกความเย็นจัดจนแข็งตัวเป็นก้อน"  เป็นต้น
การจำแนกลักษณะของคำประสม
        การจำแนกคำประสม คำประสมเป็นการสร้างคำใหม่วิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้มีคำใช้ใน
ภาษามากขึ้น คำประสมในภาษาไทยจำแนกออกตามหมวดคำชนิดต่าง ๆ ได้ ๓ ลักษณะคือ
        ๑.  คำประสมที่ใช้เป็นคำนาม เป็นคำประสมที่ใช้เป็นชื่อสื่อของสิ่งต่าง ๆ ที่มี
ความหมายจำกัด เช่น ปากกา เครื่องใน  ปูทะเล แม่บ้าน น้ำเน่า เบี้ยล่าง  เป็นต้น
        ๒.  คำประสมที่ใช้เป็นคำวิเศษณ์ ใช้ขยายนามหรือกริยา    คำประสมชนิดนี้อาจ
ใช้ในความหมายธรรมดา และความหมายเป็นเชิงอุปมา
                ๒.๑  ใช้ในความหมายธรรมดา  เช่น
                        (ผ้า)   กันเปื้อน    (กริยา + กริยา)
                        (สมุด) วาดเขียน    (กริยา + กริยา)
                          (โขน)  กลางแปลง     (บุรพบท + นาม)
                        (ย่าง)   สามขุม           (วิเศษณ์ + นาม)
                        (ยิง)            เผาขน        (กริยา + นาม)
                        (นั่ง)           คอตก        (นาม  +  กริยา)
                ๒.๒  ใช้ในความหมายเป็นเชิงอุปมา  เช่น
                           (นักเลง)   หัวไม้        (นาม +  นาม)
                        (นก)        สองหัว   (วิเศษณ์ + นาม)
                        (ยืน)         คอตก    (นาม + กริยา)               
        ๓.   คำประสมที่ใช้เป็นคำกริยา ซึ่งมักมีความหมายไปในเชิงอุปมา  เช่น
                         ยิงปืน        (กริยา + นาม)
                         ตัดเสื้อ        (กริยา  + นาม)
                        อกหัก       (นาม    + กริยา)
                        ถือดี          (กริยา + วิเศษณ์)
                        แข็งใจ       (วิเศษณ์ + นาม)
 
 
 
E- Book  E- Learning  นายสนั่น  ประเสริฐศรี  หมวดวิชาภาษาไทย  โรงเรียนกันทรารมณ์