Leaving (การจากลากัน)

 


1.        การจากลากันโดยทั่วไป

Good bye.                       คำกล่าวอำลาโดยทั่ว ๆ ไป

Bye.                                เป็นคำกล่าวอำลาสำหรับกลุ่มเพื่อนฝูงคนสนิทกัน

2.        การกล่าวอำลาและแสดงความคาดหวังว่าจะพบกันอีก

       ในกรณีที่คู่สนทนาจากกันและจะพบกันอีกในวันเดียวกัน หรือในช่วงระยะเวลาอันสั้น มักจะกล่าวข้อความต่อไปนี้ต่อกัน

        See you.                          เจอกันนะ

        See you later. พบกันใหม่นะ

        See you soon. พบกันใหม่ในเร็ว ๆ นี้นะ

        See you + เวลาที่คาดว่าจะได้พบกัน

        See you tomorrow.         พบกันใหม่พรุ่งนี้นะ

การตอบคำอำลาเหล่านี้อาจกล่าวในทำนองเดียวกันคือ

}

 
                        O.K.

แสดงอาการเห็นด้วย หรือตกลง

 
                        All right.                            

                        That’s right.

                        Fine.

ตัวอย่าง 

                                A : “ I have to go now. Good bye.”

                                B: “All right. See you.”

3.        การจากลากันตอนกลางคืน

       การจากลากันตอนกลางคืน ซึ่งจะไม่พบกันอีกจนกว่าจะเช้าวันรุ่งขึ้น หรืออาจลากันเพื่อเข้านอน มักจะกล่าวคำว่า “Good night” ซึ่งมีความหมายว่าราตรีสวัสดิ์

4. การกล่าวก่อนอำลาจากกัน

    การกล่าวก่อนอำลาจากกัน ผู้สนทนาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจต้องกล่าวออกตัวว่า เขาจำเป็นต้องขอลา ดังตัวอย่างข้อความต่อไปนี้

    I’ve got to go now.                             ฉันจำเป็นต้องไปเดี๋ยวนี้

    It’s time to say good bye.   ได้เวลาต้องลาแล้ว

    I must be leaving now.                       ฉันต้องไปตอนนี้แล้ว

    I’d better on my way.                         ฉันควรจะไปได้แล้วนะ

 

 


5.        การแสดงความปรารถนาดีหลังคำอำลา

       หลังจากกล่าวคำอำลาแล้วคู่สนทนาอาจต้องกล่าวเพิ่มเติมเพื่อแสดงความปรารถนาดีต่อกัน จะกล่าวอย่างไรขึ้นกับแต่ละสถานการณ์ 

}

 
ถ้าคู่สนทนากำลังจะเดินทางไกล

ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

 
Have please trip.

Have a nice trip.

5.1    

}

 
ถ้าคู่สนทนาจะเดินทางไปพักผ่อน

ขอให้สนุกนะ

 
Have a good time.

}

 
                                Have a nice time.

                               

ขอให้พักผ่อนในวันหยุดให้สนุกนะ

 
Have a good vocation.

                                Have a nice vocation.

5.2     ถ้าคู่สนทนามีสุขภาพไม่สู้ดี  อาจกล่าวว่า

ดูแลตัวเองให้ดีนะ

 

}

 
Take care of yourself.

Take a good care of yourself.

5.3    

}

 
ถ้าคู่สนทนาต้องไปสอบหรือต้องเสี่ยง  อาจกล่าวว่า

ขอให้โชคดีนะ

 
Good luck.

Lots of luck.

ตัวอย่าง

                                A : “I’d better be on my way. Good bye.”

                                B : “Good bye and good luck.”