วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การทักทายและการลาจาก จำนวน 5 ข้อ
โดย อาจารย์แสงเดือน เฉื่อยฉำ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. Choose the correct answer.
      
   Hi
   Fine,thanks
   How are you ?
   How do you do ?

 2. Choose the correct answer.
      
   Fine
   Thank you
   Good bye
   good day

 3. Choose the correct answer.
      
   How are you ?
   Oh , I'm sorry .
   how do you do ?
   Oh , Hi Ann.

 4. Choose the correct answer.
      
   What ' s your name ?
   How are you ?
   How do you do ?
   see you later.

 5. Choose the correct answer.
      
   Goog morning .
   How are you ?
   Nice to meet you .
   How do you do ?