วิชา.ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.. (รหัส อ31101...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..1.
เรื่อง .Gerund.. จำนวน .10.. ข้อ
โดย อ.แสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ.. โรงเรียน.กันทรารมณ์..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
1. Somsak asked the teacher ......................her some advice.
   a. giving
   b. gave
   c. give
   d. to give

ข้อที่ 2)
Pramote avoided ..........................math course.
   a. to take
   b. take
   c. taking
   d. took

ข้อที่ 3)
Please tell me ................the post office.
   a. go
   b. to go
   c. to go to
   d. how to go to

ข้อที่ 4)
My interests are ...................... .
   a. singing and dancing
   b. sing and dance
   c. sang and danced
   d. to sing and dance

ข้อที่ 5)
We are looking forward................America.
   a. go
   b. to go
   c. to going to
   d. to begoing to

ข้อที่ 6)
You should practise ......................grammar.
   a. do
   b. doing
   c. to do
   d. to be done

ข้อที่ 7)
Old people always think of ...................in the past.
   a. working
   b. work
   c. to work
   d. worked

ข้อที่ 8)
May I .................here?
   a. sit
   b. to sit
   c. sitting
   d. sitting in

ข้อที่ 9)
I don't want .....................with him.
   a. dancing
   b. dance
   c. to dance
   d. danced

ข้อที่ 10)
My mother told me .........................a good child.
   a. is
   b. be
   c. am
   d. to be