วิชา.ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1. (รหัส.อ 31101..) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..1.
เรื่อง ..Infinitives. จำนวน 10... ข้อ
โดย อ. แสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
We will .......................Thongchai tonight.
   a. see
   b. to see
   c. seeing
   d. seen

ข้อที่ 2)
She might ................to the martket.
   a. gone
   b. to go
   c. going
   d. go

ข้อที่ 3)
They watched Jackson ...................songs in this concert.
   a. to sing
   b. sings
   c. sing
   d. sang

ข้อที่ 4)
He helped me .......................the baggage.
   a. carried
   b. carry
   c. to carry
   d. carries

ข้อที่ 5)
I heard my sister.....................in her room.
   a. to cry
   b. cried
   c. cries
   d. cry

ข้อที่ 6)
She asked me ...............her to the airport.
   a. accompany
   b. to accompany
   c. accompanied
   d. accompanies

ข้อที่ 7)
The boys ...................with us.
   a. prefer to come
   b. prefercome to
   c. to come prefer
   d. to prefer come

ข้อที่ 8)
We ...............a nice trip.
   a. have you to wish
   b. have to wish you
   c. wish you to have
   d. you have to wish

ข้อที่ 9)
............................................with me?
   a. Would you to dance like
   b. Would dance to you like
   c. Would you dance to like
   d. Would you like to dance

ข้อที่ 10)
The students ..................in their lives.
   a. want to succeed
   b. succeed to want
   c. to want succeed
   d. to succeed want