วิชา.ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1. (รหัส อ31101...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.1..
เรื่อง .Self-Forms.. จำนวน 10... ข้อ
โดย อ.แสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ .. โรงเรียน กันทรารมณ์...
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
...............can choose it ........................ .
   a. He, herself
   b. I, yourself
   c. You, herself
   d. I, myself

ข้อที่ 2)
He wants .................to be free.
   a. himself
   b. herself
   c. itself
   d. themselves

ข้อที่ 3)
Many students found .....................the low grades.
   a. yourselves
   b. ourselves
   c. themselves
   d. yourself

ข้อที่ 4)
Do you move that heavy box by .................?
   a. himself
   b. yourself
   c. myself
   d. themselves

ข้อที่ 5)
..................drove herself home.
   a. She
   b. He
   c. We
   d. they

ข้อที่ 6)
.....................want to work with us themselves.
   a. They
   b. I
   c. We
   d. You

ข้อที่ 7)
A cat licks its fur in order to clean ...................... .
   a. it
   b. themselves
   c. itself
   d. its

ข้อที่ 8)
You and I plan to have a vacation by .......................... .
   a. yourself
   b. myself
   c. yourselves
   d. ourselves

ข้อที่ 9)
A barber can't cut the hair by ......................... .
   a. himself
   b. herself
   c. themselves
   d. yourself

ข้อที่ 10)
My aunt bought ...................a piece of gold.
   a. himself
   b. herself
   c. themselves
   d. myself