วิชา.ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (รหัส..อ 31101.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.1..
เรื่อง .Preposition. จำนวน ..10. ข้อ
โดย อ. แสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนกันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
The book is ...................... the schoolbag?
   on
   in
   in front of
   between

ข้อที่ 2)
John sits ............................... Peter and Sam?
   under
   over
   between
   near

ข้อที่ 3)
Our teacher prohibited us ...........................smoking?
   from
   into
   at
   about

ข้อที่ 4)
Amy wrote a letter ............................her friends.
   in
   to
   along
   among

ข้อที่ 5)
He stands............................the tree.
   down
   over
   inside
   under

ข้อที่ 6)
Suni walked ........................the kitchen and put her shopping-bag ..................the table.
   in, on
   into, over
   into, on
   on, into

ข้อที่ 7)
I wish to see him ..................a village.
   in
   on
   at
   under

ข้อที่ 8)
John has lived ...........................Bangkok for two years.
   on
   in
   under
   over

ข้อที่ 9)
This story is .........................a dog and a cat.
   about
   above
   along
   among

ข้อที่ 10)
She lived ..........................Sukhumwit Road.
   in
   at
   under
   on