Verb to be 
       Verb to be  เป็นคำกริยาในภาษาอังกฤษ มีความหมายว่า" เป็น  อยู่  คือ "
          Verb to be สามารถผันได้หลายรูปตามตัวประธานของประโยค                   
                (ตัวประธานคือคำนามที่เป็นเจ้าของกริยาในประโยค)
          Verb to be มีอยู่ 3 รูป คือ   is, am, are
หลักการใช้มีดังนี้
                1)  am  ใช้กับประธานที่เป็น  I  เท่านั้น
        เช่น                 I am a good student.
                    I am 13 years old.
               
        2)  is ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์เท่านั้น (He, She, It)
        เช่น                He is 15 years old.
                      She is a beautiful woman.
                      It is my book.
 
        3) are ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์เท่านั้น (You, We, They)
        เช่น                You are my best friend.
                       We are students in Kanthararom school
                       They are happy.