วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาปีที่1-3
เรื่อง Past Continuous Tense จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.เสาวภา อุทุม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. Hana (wait) .............. for me when I arrived.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. Stephen took a photo of me while I (not/look)...............
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. When I was young, I (want)................ to be a pilot.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. Tom burnt his hand when he (cook) ............. the dinner.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. I (walking) ............... home when I met Dave.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. This time last year I (live) ................ in Canada.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. The doorbell rang while I (watch) ............television.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. We saw an accident while we (walk)............. along the road.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. The television was on but nobody (watch) ................it.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. When Karen arrived, we (have) .............. dinner.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)