วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง Past Simple Tense จำนวน10 ข้อ
โดย อ.เสาวภา อุทุม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. Paul (get up) ............. at 7 o'clock.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. I was very tired, so I (go) ........... to bed early.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. The window was open and a bird (fly) ............ into the room.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. It was warm, so I (take off) ................ my coat.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. It was cold, so I (shut) ........... the window.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. John (go) ............. to the cinema last week.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. Mary (spend) ............ a lot of money.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. Tony (pass) ........... his examination because he studied very hard.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. I was very thirsty. I (drink) ........... the water very quickly.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. Mozart (write) ............ more than 600 pieces of music.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)