วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง Present Continuous Tense จำนวน10 ข้อ
โดย อ.เสาวภา อุทุม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. I (look) ............... for Nick. Do you know where is he?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. Have you got an umbrella? It (get) ............ to rain.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. The population of the world (rise) ........... very fast.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. What (happen)..................?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. I (train) ...............to be a supermarket manager.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. I'm tired. I (go) .........to bed now.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. I (try) ...........to find a job but it's not easy.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. The world (change)...............Everything never stay the same.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. Jenny (drive) ..........to work.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. Please quiet! I (work) ...........now.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)