วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง Present Simple Tense จำนวน10 ข้อ
โดย อ.เสาวภา อุทุม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. Anna (speak) ............... English very well.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. Jane (drink) ............. tea every morning.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. The sun (rise) ........... in the east.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. Bees (make) ........... honey.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. I (go) ........to school everyday.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. I usually (go) ..........away every night.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. I never (drink) .........coffee.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. The Olympic Games (take place)..............every four years.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. The River Amazon (flow) ........... into the Atlantic Ocean.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. Bad dirving (cause) .......... many accidents.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)