วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เรื่อง Verb to be จำนวน10 ข้อ
โดย อ.เสาวภา อุทุม โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. I ........... thirteen years old.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. You ............... very tall.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. We ............. fat. We eat a lot.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. He ......... sick. He stays in bed.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. How ......... you today?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. We all .......... twelve years old.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. Nat and Jane ......... sisters.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. I love my mother. She......... very kind.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. Our dog ...... very lovely.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. It ..... brown colour.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)