นิกายของศาสนาพุทธ
        ภายหลังการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เกิดการแตกแยกในหมู่สาวกเป็น 2 ฝ่าย เนื่องจากความคิดเห็นเกี่ยวกับพระธรรมวินัยและอุดมการณ์ในแนวทางปฏิบัติไม่สอดคล้องกัน นิกายที่สำคัญ 2 นิกายคือ
       1. นิกายเถรวาท หรือ หีนยาน มีความหมายว่า ยานเล็ก หรือหลุดพ้นไปคนเดียว นิกายหีนยานนี้จะยึดมั่นและถือรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้า และพระวินัยอย่างเคร่งครัด นิกายหีนยานนี้มีผู้นับถือแพร่หลายในฝ่ายใต้ ได้แก่ ประเทศลังกา ไทย มอญ พม่า ลาว เขมร เป็นต้น
        2. นิกายอาจาริยวาท หรือ มหายาน มีความหมายว่า ยานใหญ่ ซึ่งมีชื่อเรียกกันหลายชื่อ ได้แก่ มหาสังฆิกะ เอกยาน อนุตรยาน พุทธยาน หรือโพธิสัตวยาน นิกายนี้ไม่ยึดถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดมากนัก มีการปรับปรุงพระวินัยและคำสอนให้เหมาะสมกับบุคคลและสภาพแวดล้อม นิกายมหายานนี้มีผู้นับถือในแถบประเทศจีน เวียดนาม เกาหลี ญี่ปุ่น และทิเบต เป็นต้น
 
 
นิกายของศาสนาพุทธ
 
        จัดทำโดย นางสวลี   บุญมูล