ลักษณะสังคมประชาธิปไตย
        บุคคลในสังคมที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นจะต้องรู้จักศึกษาหาความรู้ เพื่อเข้าใจในหลักการประชาธิปไตยอย่างถูกต้องและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งถ้าทุกคนสามารถยึดหลักการประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัดแล้วย่อมส่งผลให้สังคมไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะดังนี้
 
 
 
 
 
 
สังคมประชาธิปไตย
 
 
จัดทำโดย นางสวลี   บุญมูล