วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (รหัสส 41101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่องลัทธิทางศาสนา จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สวลี มากมูล โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ความเชื่อในระดับต่ำสุดของมนุษย์ คือข้อใด
   ความเชื่อในธรรมชาติ
   ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา
   ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว
   ความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษ

ข้อที่ 2)
ความเชื่อในปัญญาของมนุษย์จัดเป็นความเชื่อชั้นสูงสุดของมนุษย์เพราะเหตุใด
   เพราะมนุษย์มีเหตุผลและมีความคิดเป็นของตนเอง
   เพราะมนุษย์มีความรู้มากขึ้น จึงไม่เชื่อในอำนาจที่มองไม่เห็น
   เพราะมนุษย์มีความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาที่ตนเองเคารพนับถือ
   เพราะมนุษย์ใช้เหตุผลและใช้ปัญญาอันลึกซึ้ง ไตร่ตรองจนเห็นความจริง

ข้อที่ 3)
ศาสนาที่เกิดมาจากความต้องการแก้ปัญหาสังคม คือข้อใด
   ศาสนาคริสต์
   ศาสนาอิสลาม
   ศาสนาพุทธ
   ศาสนาพราหมณ์

ข้อที่ 4)
พระภูมิเจ้าที่ที่พบเห็นตามอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาใด
   ศาสนาคริสต์
   ศาสนาอิสลาม
   ศาสนาพุทธ
   ศาสนาพราหมณ์

ข้อที่ 5)
ข้อใดมีวิวัฒนาการความเชื่อแตกต่างจากข้ออื่น
   ศาสนาคริสต์
   ศาสนาอิสลาม
   ศาสนาพุทธ
   ศาสนาพราหมณ์