วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (รหัสส 41101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่องความรู้พื้นฐานทางศาสนา จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สวลี มากมูล โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดให้ความหมายของคำว่า "ศาสนา" ได้ถูกต้องครบถ้วนที่สุด
   ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์อันมีหลักแสดงกำเนิดและสิ้นสุดของโลก
   ลัทธิความเชื่อในการทำดีละเว้นความชั่วและปฏิบัติตามพิธีกรรมที่ตนเชื่อถือ
   ลัทธิความเชื่อเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกาย สังคมและจิตใจ
   คำสั่งสอนของศาสดาเพื่อให้มนุษย์บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิต โดยปฏิบัติตามวิธีหรือพิธีกรรมความเชื่อที่สืบทอดมา

ข้อที่ 2)
ข้อใดจัดเป็นศาสนาประเภทเดียวกันทั้งหมด
   ศาสนาอิสลาม ศาสนาเชน ศาสนาฮินดู
   ศาสนาเชน ศาสนาพุทธ ศาสนาขงจื้อ
   ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาขงจื้อ
   ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม

ข้อที่ 3)
ศาสนาทุกศาสนามีความคล้ายกันมากที่สุดในข้อใด
   มีวิธีสอนที่คล้ายกัน
   มีแหล่งกำเนิดคล้ายกัน
   มีหลักธรรมคำสอนคล้ายกัน
   มีศาสดาเป็นผู้ประกาศศาสนา

ข้อที่ 4)
ข้อใด ไม่จัด เป็นองค์ประกอบของศาสนา
   พระสงฆ์
   พระวิหาร
   พระไตรปิฏก
   ดอกไม้ ธูป เทียน

ข้อที่ 5)
ความเชื่อในระดับต่ำสุดของมนุษย์ คือข้อใด
   ความเชื่อในธรรมชาติ
   ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา
   ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว
   ความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษ