วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (รหัสส 41101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่องประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สวลี มากมูล โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
พระเยซูสอนว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง เพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงอะไร
   ชาวยิว
   ชาวคริสต์
   มนุษยชาติทั้งมวล
   ทั้งชาวยิวและคริสต์

ข้อที่ 2)
ข้อใดคือเป้าหมายชีวิตตามอุดมคติของชาวคริสต์
   การได้เข้าถึงพระเจ้า
   การมีชีวิตสุขสงบในโลกนี้
   การมีชีวิตนิรันดรในดินแดนพระเจ้า
   การได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไป

ข้อที่ 3)
เหตุผลสำคัญที่สุดที่ศาสนาคริสต์ได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสนาแห่งความรัก คือข้อใด
   พระเป็นเจ้าทรงรักมนุษย์
   พระเยซูทรงสอนเรื่องความรัก
   ความรักใคร่ผูกพันเพราะอาศัยพิธีกรรม
   มนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า จึงควรรักกันเหมือนพี่น้อง

ข้อที่ 4)
หลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพ (ตรีเอกภาพ) หมายถึงข้อใด
   มีพระเจ้า 3 องค์
   มีพระเจ้าลงมาปรากฎในโลก 3 ครั้ง
   มีพระเจ้าองค์เดียวแต่ทรงมีบุตร 3 องค์
   มีพระเจ้าองค์เดียวแต่ปรากฎเป็น 3 บุคคล

ข้อที่ 5)
ข้อใดคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาพุทธ พราหมณ์ - ฮินดู คริสต์ และอิสลาม
   พระพุทธเจ้า พระพรหม พระเยซู นบีมูฮัมหมัด
   นิพพาน โมกษะ อาณาจักรพระเจ้า พระอัลเลาะห์
   อริยสัจ 4 อาศรม 4 บัญญัติ 10 ประการ ศรัทธา 6
   ไตรลักษณ์ การประพฤติพรหมจรรย์