วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (รหัสส 41101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่องประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สวลี มากมูล โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อความต่อไปนี้เป็นความหมายของประชาธิปไตยยกเว้น ข้อใด
   การที่ประชาชนมีอำนาจปกครองตนเอง
   ระบอบการปกครองที่ถือมติประชาชนส่วนใหญ่
   การปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน
   การปกครองที่เน้นเรื่องความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

ข้อที่ 2)
การกระทำในข้อใดที่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค
   ประชาชนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
   ดอนและครอบครัวมีโอกาสไปพักผ่อนกับเพื่อน ๆ ในภาคเหนือ
   เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบ 12 ปี โดยไม่ต้องเสียค้าใช้จ่าย
   กานต์แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากถูกนายใหญ่ขู่เข็ญว่าจะทำร้าย

ข้อที่ 3)
การกระทำใดที่จัดว่าสอดคล้องกับหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
   ผู้ใดกระทำผิดกฎหมายผู้นั้นจะต้องได้รับโทษ
   เสียงข้างมากของประชาชนจะสามารถยุติปัญหาได้อย่างแท้จริง
   คณะรัฐบาลได้รับสิทธิพิเศษในการเดินทางทั่วราชอาณาจักร
   ผู้บริหารประเทศจะมีอำนาจการตัดสินใจเฉพาะเรื่องที่สำคัญ

ข้อที่ 4)
การกระทำในข้อใดจัดเป็นหน้าที่ของนักเรียนในระบอบประชาธิปไตย
   จัดกิจกรรมวันแม่
   เลือกตั้งประธานนักเรียน
   แข่งขันประกวดร้องเพลงชาติ
   เขียนเรียงความเรื่อง ประชาธิปไตย

ข้อที่ 5)
หน้าที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยในข้อใดที่สามารถเชื่อมโยงสัมพันธ์กับหน้าที่ด้านอื่น ๆ
   หน้าที่ไปเลือกตั้ง
   รับราชการทหาร
   เสียภาษีอากรแก่รัฐ
   ปฏิบัติตามกฎหมาย