วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (รหัสส 41101) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่องคุณลักษณะของพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.สวลี มากมูล โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ความเป็นประชาธิปไตย หมายถึงอะไร
   ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง
   อำนาจอธิปไตยมีฐานะสูงสุด
   ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
   อำนาจอธิปไตยเป็นอิสระ

ข้อที่ 2)
การปลูกฝังประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต้องเริ่มที่ใด
   โรงเรียน
   ครอบครัว
   เพื่อนบ้าน
   หน่วยงานต่าง ๆ

ข้อที่ 3)
ข้อใดที่จัดได้ว่าเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
   ผู้ที่นึกถึงใจเขา ใจเราเสมอ
   ผู้ที่เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
   ผู้ที่ปฏิบัติตามมติของคนส่วนมากเท่านั้น
   ผู้ที่เคารพสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

ข้อที่ 4)
ปัญหาสำคัญของประเทศที่ใช้การปกครองแบบประชาธิปไตยประสบมากที่สุดคืออะไร
   ความล่าช้าในการแก้ปัญหา
   ความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตของประชาชน
   ผู้นำสามารถแสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง
   คณะรัฐบาลขาดหลักประกันด้านเสถียรภาพ

ข้อที่ 5)
การประชุมเพื่อลงมติใด ๆ ของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาของประเทศที่ใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการดำเนินการตามหลักการอะไร
   หลักเสียงข้างมากและหลักการใช้เหตุผล
   หลักอำนาจอธิปไตยโดยประชาชน และหลักนิติธรรม
   หลักความเสมอภาคในทางการเมืองและหลักสิทธิเสรีภาพ
   หลักการมีส่วนร่วมในทางการเมือง และหลักประนีประนอม