ทฤษฎีการสร้างงานศิลปะ 
ทฤษฎีการสร้างงานศิลปะ
ประกอบการสอนวิชา  ศิลปะพัฒนาชีวิต   ศ  461501  ชันมัธยมศึกษาปีที่  6
      ทฤษฎีการสร้างงานศิลปะ  มี  4 ประเภท
        1.นิยมการเลียนแบบ  ( Imitationalism   Theory ) เป็นการเห็นความงามของธรรมชาติแล้ว  เลียนแบบให้เหมือนทั้ง รูปร่าง รูปทรงและแสงเงา  (ภาพมะนาวดูแล้วต้องรู้สึกเปรี้ยว)
        2.นิยมสร้างรูปทรงที่สวยงาม  ( Formalism  Theory ) สร้างรูปทรงใหม่ให้สวยงาม ด้านเส้น   แสง  เงา สี  และเทคนิคต่างๆ  บางครั้งไม่แสดงเนื้อหาและเรื่องราว
        3.นิยมแสดงอารมณ์   (Emotional    Theory)  สร้างงานให้ดูมีความรู้สึกต่างๆจากเนื้อหาในภาพกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความรู้สึก
ไปตามภาพที่แสดงออก
        4.นิยมแสดงจินตนาการ  ( Imagination Theory) แสดงความคิดฝันที่แตกต่างไปจากธรรมชาติที่พบ  เห็นแสดงออกอย่างอิสระเสรีทั้งเนื้อหา  เทคนิคการสร้างงาน