ขั้นตอนการวิจารณ์งานศิลปะ
              1.ข้อมูลภาพ      ชื่อผู้สร้างผลงาน  วัสดุ  เทคนิค  วิธีการ
        2.ขั้นพรรณนา    ข้อมูลจากการมองเห็น  กล่าวถึง เส้น  แสง  เงา สี รูปร่างรูปทรง  น้ำหนัก พื้นผิว บริเวณว่าง
        3.ขั้นแปลความ   ค้นหาความหมายของภาพ  ผู้วาดต้องการสื่ออะไร  หรือมีอะไรที่ต้องการกระตุ้นให้เราคิด
        4.ขั้นตัดสินและประเมินค่า  พิจารณาจากข้อ 1, 2, 3 แล้วตัดสินว่าภาพ  งามหรือ ไม่งาม  ดี หรือไม่ดี  ถ้าดีก็ชม  ถ้าไม่ดีก็ติเพื่อไปพัฒนางานต่อไป
 
ประกอบการสอนวิชา  ศิลปะพัฒนาชีวิต   ศ  461501  ชันมัธยมศึกษาปีที่  6
ขั้นตอนการวิจารณ์งานศิลปะ