หลักการจัดองค์ประกอบศิลป
    วิชาหลักการเขียนภาพเบื้องต้น   ศ 3327    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
              หลักองค์ประกอบศิลป์    หลักองค์ประกอบศิลป์ที่นำมาใช้ในการจัดภาพ  หมายถึง  หลักการจัดภาพ    หรือการนำองค์ประกอบต่างๆของศิลปะมาจัดประสานสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม
             การจัดภาพ  หมายถึง  การจัดภาพให้ปรากฏเด่น และจัดเรื่องราวส่วนประกอบต่างๆในภาพเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม   การจัดภาพเบื้องต้นมีหลักการดังนี้
              1.จุดเด่น (Dominance)
              2.เอกภาพ ( Unity )
              3.ความกลมกลืน ( Harmony )
              4.ความขัดแย้ง  ( Contrast )
              5.ความสมดุล  ( Balance )
1.จุดเด่น  หรือจุดสนใจ   หมายถึง    ส่วนสำคัญที่ปรากฏชัด  สะดุดตาที่สุดในงานศิลปะ จุดเด่นจะช่วยสร้าง
                ความน่าสนใจในผลงานให้ภาพเขียนมีความสวยงาม มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น   จุดเด่นเกิดจากการจัดวางที่
                เหมาะสม  และรู้จักการเน้นภาพ   (Emphasis)  ที่ดี  จุดเด่น มี  2   แบบ  คือ
                1.จุดเด่นหลัก  เป็นภาพที่มีความสำคัญมากที่สุดในเรื่องที่จะเขียน   แสดงออกถึงเรื่องราวที่ชัดเจน   เด่นชัดที่สุดในภาพ
                2.จุดเด่นรอง  เป็นภาพประกอบของจุดเด่นหลัก  ทำหน้าที่สนับสนุนจุดเด่นหลัก  ให้ภาพมีความสวยงามยิ่งขึ้น
 
2.เอกภาพ (Unity)   หมายถึง  ลักษณะความเป็นหนึ่งเดียวกัน ประสานกลมกลืนกันขององค์ประกอบศิลป์ด้วยวิธีการจัดภาพให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน  มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน  ไม่กระจัดกระจาย ซึ่งจะช่วยให้งานจิตรกรรมมีความงาม และสื่อความหมายเข้าใจได้
 
3.ความสมดุล (Balance ) หมายถึงการจัดภาพที่มีความพอดีและเหมาะสม  ให้เกิดน้ำหนักการจัดวางซ้าย-ขวาที่สองข้างที่เท่ากัน  โดยแบ่งความสมดุลออกเป็น  2  ประเภท  
                1.ความสมดุลแบบสองข้าไม่เท่ากัน     เป็นการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ที่ไม่เท่ากัน หรือไม่เหมือนกัน  แต่เท่ากันด้วยความรู้สึก  โดยดูจากน้ำหนักส่วนรวมของภาพ
                2.ความสมดุลแบบสองข้างเท่ากัน    เป็นการจัดวางองค์ประกอบให้มีน้ำหนักเท่ากันกัน ให้เกิดน้ำโดยส่วนมากจะปรากฏในจิตรกรรมไทย   หรือภาพที่แสดงสัญลักษณ์ไทย
 
4.ความขัดแย้ง (Contrast )  หมายถึง   ความไม่ประสานสัมพันธ์กัน หรือไม่เข้ากัน  เช่น  เส้นที่แตกต่างกัน รูปร่างหรือรูปรูปทรงที่แตกต่างกันทั้งลักษณะรูปแบบและขนาด  ลักษณะผิวหยาบ  กับผิวละเอียด  สีตรงกันข้าม หรือสีตัดกัน  เป็นต้น
 
5.ความกลมกลืน ( Harmony )  หมายถึงลักษณะการประสานสัมพันธ์กันขององค์ประกอบศิลป์ต่างๆ  เช่น  จุด  เส้น  รูปร่าง รูปทรง  ขนาด  สัดส่วน  ค่าน้ำหนัก  ลักษณะผิว  จังหวะ  บริเวณว่าง สี  เมื่อนำมาประกอบกันแล้วต้องสนับสนุนกัน  เข้ากันได้ดี  ไม่ขัดแย้งกัน